Blijven verbeteren: acties uit het tevredenheidsonderzoek

Vorig jaar hielden we een tevredenheidsonderzoek onder onze pleegouders. Het resultaat was positief, maar er waren ook een aantal verbeterpunten. Hoog tijd om je bij te praten over welke acties we op deze punten hebben ondernomen. We zetten ze hieronder voor je op een rij.


Elke twee jaar houden we een anonieme enquête onder onze pleegouders om te horen hoe tevreden zij zijn met onze ondersteuning en wat er eventueel beter kan. Met de uitkomsten voeren we concrete verbeteringen door in onze werkprocessen en ondersteuning aan pleegouders. 

Belangrijkste verbeterpunten

Samen met onze Pleegouderraad hebben we een aantal aandachtspunten geformuleerd en zijn we aan de slag gegaan. 

Ongeveer 25% van de pleegouders geeft aan onvoldoende informatie over de achtergrond en problemen van het pleegkind te hebben gekregen voordat de pleegouder ervoor koos het kind op te nemen in het gezin.

Dit zijn onze verbeteracties:

Om te achterhalen waar hier precies het knelpunt zit hebben we gericht onderzoek gedaan onder pleegzorgbegeleiders en bij onze afdeling Bemiddeling en Matching.

Het hele werkproces van Bemiddeling en Matching is onder de loep genomen en aangescherpt. Twee voorbeelden van acties die we daarbij hebben genomen:

  • Er komt een vragenlijst voor crisispleegouders, zodat hun waardevolle observaties beter worden geborgd en doorgegeven en zij mee kunnen denken over de vervolgplek en ondersteuning van het kind.
  • Er wordt bij aanmelding nog explicieter gevraagd naar traumagerelateerde gebeurtenissen en gedragingen van een pleegkind.   

Wanneer pleegouders een klacht hebben, is het belangrijk dat zij weten waar zij terecht kunnen met hun klacht en hoe daar mee om te gaan. Ook is het belangrijk dat pleegouders weten welke vergoedingen er bestaan voor kosten (bijzondere kosten) van hun pleegkind(eren). Jeugdformaat wil pleegouders hier passend over informeren.

Dit zijn onze verbeteracties:

  • Onze pleegzorgbegeleiders brengen deze regelingen periodiek onder de aandacht bij pleegouders. 
  • We informeren pleegouders via onze nieuwsbrief structureel over deze onderwerpen.
  • Met de speciale website voor onze pleegouders: pleegouder.jeugdformaat.nl is het declareren zichtbaarder en gebruiksvriendelijker geworden. De klachtenregeling en uitleg over vergoedingen zijn hier eenvoudig te vinden. 
  • We hebben de klachtenregeling en de uitleg over vergoedingen een nog prominentere plek gegeven in de eigen Jeugdformaat-omgeving van pleegouders. 

Met onze trainingen aan pleegouders wil Jeugdformaat hen zoveel mogelijk ondersteunen in het pleegouderschap. Uit de resultaten blijkt dat bijna de helft van de pleegouders geen gebruik maakt van ons aanbod. 

Zoveel mogelijk aansluiten bij jouw wensen

Factoren als onderwerp, tijdstip en locatie van de trainingen zijn elementen waar Jeugdformaat rekening mee kan houden. We proberen zoveel mogelijk af te stemmen met alle pleegouders. 

Er zijn op dit moment veel ontwikkelingen op het gebied van training en deskundigheidsbevordering van pleegouders, binnen en buiten Jeugdformaat. Samen met onze trainers, kennisacademie en de pleegouderraad maken we de komende tijd flinke stappen om onze trainingen laagdrempeliger en toegankelijker te maken.

Dit zijn onze verbeteracties:

  • In het najaar van 2017 starten we met een pilot 'online training' (ook wel e-learning genoemd) voor pleegouders.
  • Dit najaar bieden we tijdens de trainingen die overdag plaatsvinden op de trainingslocatie opvang aan voor (pleeg)kinderen door Pedagogisch Medewerkers.
  • Het trainingsaanbod is dit jaar vernieuwd met 2 nieuwe bijeenkomsten: 'omgaan met social media' en 'how to survive pleegzorg'.