Meer oog voor trauma's

Een groeiende groep kinderen in een pleeggezin of gezinshuis heeft te maken met een complex trauma. Dat trauma zorgt er steeds vaker voor dat zij uitvallen en niet langer in het gezin kunnen blijven wonen. Om dit te voorkomen hebben het Haags Kinder- en Jeugdtherapeuticum (HKJ, onderdeel van jeugdzorgorganisatie Intermetzo) en Jeugdformaat een gezamenlijk programma ontwikkeld om uitval in gezinsopvang te voorkomen. Projectleider Lia Veenman van Jeugdformaat spreekt over de eerste ervaringen.

Waarom is dit project gestart?

“We zijn altijd op zoek naar manieren om onze hulp verder te verbeteren. De samenwerking met het HKJ maakt het mogelijk om nog trauma-sensitiever te werken. Hierdoor wordt met name de kwaliteit van pleegzorg en gezinshuizen verder vergroot en kunnen we kinderen nog beter helpen. Door de samenwerking aan te gaan met het HKJ sluit de behandeling die de kinderen krijgen, nog beter aan bij de ondersteuning die vanuit Jeugdformaat al wordt geboden. Bovendien raken pleegouders en gezinshuisouders zo beter toegerust om met deze problematiek om te gaan. We willen namelijk allemaal graag dat kinderen in een gezin blijven wonen en realiseren ons dat een overplaatsing een grote belasting voor kinderen kan zijn.”

Waarop richten jullie je in de aanpak vooral?

“Met name vinden wij het nog beter signaleren van risico’s tijdens bemiddeling en matching belangrijk, met behulp van de ACE-vragenlijst. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het stabiliseren en behandelen van het kind en het trainen van (pleeg)ouders en medewerkers.”

Waarom is gekozen voor een samenwerking met het HKJ?

“Het HKJ is echt gespecialiseerd in traumabehandeling. We hadden al positieve ervaringen met het HKJ opgedaan, maar we werkten nog los van elkaar. Door de krachten te bundelen en ervoor te zorgen dat de behandeling meer deel uitmaakt van een totaaltraject, wordt de hulp nog effectiever. Ook draagt het HKJ een deel van zijn kennis over aan Jeugdformaat, waardoor we trauma’s eerder kunnen signaleren. De lijntjes met het HKJ zijn kort en er kan dus snel worden geschakeld. Er is bij beide partijen veel enthousiasme over de samenwerking. Dat is een uitstekend vertrekpunt om de hulp voor de kinderen nog verder te verbeteren.”

Hoe is de samenwerking georganiseerd?

“Om de samenwerking goed te organiseren hebben we direct bij de start een projectteam opgericht. Het team bestaat uit medewerkers uit de verschillende pleegzorg- en gezinshuisteams, aangevuld met twee medewerkers vanuit het HKJ. Ook neemt een afvaardiging van onze Pleegouderraad deel aan het team, een pleegouder die al ervaring heeft opgedaan met het HKJ.”

Herkennen de medewerkers de meerwaarde van de samenwerking?

“Jazeker, doen ze dat. Medewerkers zien die meerwaarde, omdat iedereen graag iets extra’s wil betekenen in het leven van een kind dat de hulp vaak zo hard nodig heeft. Die behoefte wordt steeds groter. We zien dat het aantal aanmeldingen voor deze vorm van ondersteuning alleen maar groeit.”

Zijn er uitbreidingsplannen gericht op de logeerhuizen?

“In eerste instantie is er voor gekozen het project te richten op pleegzorg en de gezinshuizen. De eerste signalen zijn bijzonder positief en het aantal aanmeldingen groeit snel. Maar we moeten ons wel realiseren dat wij nog maar net bezig zijn en dat uitwerking van de samenwerking tijd kost. Ondertussen gaan we uiteraard door met het opdoen van kennis en het tijdig herkennen van (complexe) trauma’s. Niet alleen binnen pleeggezinnen, maar ook daarbuiten.”

Hoe zijn de reacties?

“Pleegouders en medewerkers zijn uitermate enthousiast. Medewerkers voelen zich na de training beter toegerust om pleegouders te ondersteunen bij het begeleiden van hun getraumatiseerde pleegkinderen. Pleegouders leren het gedrag van hun pleegkinderen beter te begrijpen en kunnen daardoor beter ingaan op de specifieke behoefte van hun pleegkind.”

In de volgende editie van JF Magazine besteden we meer aandacht aan de ontwikkelingen binnen deze bijzondere samenwerking. Als er ondertussen al vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op via 088 352 00 00.

Samen met het HKJ bieden we een training aan voor pleegouders.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.