Pleegzorg en het coronavirus

De coronacrisis heeft impact op het dagelijks leven van alle mensen. Er zijn dagelijks nieuwe ontwikkelingen die regelmatig om andere maatregelen vragen. Het RIVM informeert ons over de landelijke maatregelen die voor een ieder gelden. 

Pleeggezinnen hebben echter ook te maken met extra omstandigheden, zoals op een andere manier contact met hulpverleners en netwerk van pleegkinderen. Nu de kinderopvang en scholen gesloten zijn en de kinderen thuis zijn, vraagt dit extra veel van jullie als pleegouders. 

Hieronder zetten we voor je op een rijtje wat de maatregelen betekenen voor de pleegzorg en welke afspraken we daarover bij Jeugdformaat gemaakt hebben.

Om het coronavirus niet verder te verspreiden, is het belangrijk om persoonlijk contact tussen mensen te minimaliseren. De algemene richtlijnen van het RIVM:

- Niet meer dan drie bezoekers en alleen als zij geen klachten hebben en als de minimale afstand van 1,5 meter gehanteerd kan worden.

- Handen wassen voor en na het bezoek, niezen of hoesten in elleboog en geen fysiek contact. Bij kinderen onder de 12 jaar is fysiek contact wel toegestaan.

- Kinderen houden recht op omgang met hun ouders en eventuele anderen.

Op de site van het RIVM vindt u de actuele situatie https://www.rivm.nl/nieuws/act... en worden nieuwe maatregelen bekend gemaakt.

Voor alle kinderen/gezinnen is door de pleegzorgbegeleiders, samen met de gedragswetenschapper, pleegouder(s), ouder(s)/verzorger(s), de verwijzer en eventueel de jongere zelf een plan op maat gemaakt.

Mocht u merken dat door een verandering in uw persoonlijke situatie dat plan om aanpassing vraagt, dan kunt u hierover met uw pleegzorgbegeleider overleggen. Deze zal met u kijken wat er nodig is in uw specifieke situatie en waar nodig proberen extra ondersteuning te regelen.

De pleegzorgbegeleider is beschikbaar voor ondersteuning, maar zal veelal ook op alternatieve manieren met u in contact blijven, zoals telefonisch, via de mail of via een manier van beeldbellen.

Vanuit pleegzorg worden er begeleide bezoeken georganiseerd. De richtlijnen hiervoor zijn aangescherpt:

  • De begeleide bezoeken worden op een alternatieve manier vormgegeven, bij voorkeur door een vorm van beeldbellen zodat ouder(s) en kind elkaar ook kunnen zien;
  • Er is een uitzondering mogelijk, wanneer alle betrokkenen tot de conclusie komen dat een fysiek begeleid bezoek noodzakelijk is voor het welzijn van het kind. Dan dient nog steeds de check te zijn of het ook kán.

    Er mag dan geen sprake zijn van de volgende klachten: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Als er inderdaad een uitzondering wordt gemaakt en het fysiek begeleid bezoek doorgaat, gelden de algemene maatregelen: 1,5 meter afstand houden, handen voor en na het bezoek wassen en geen fysiek contact hebben (uitgezonderd kinderen onder de 12 jaar).

    De pleegzorgbegeleider kan gebruik maken van een geschikte ruimte bij Jeugdformaat.

In veel gevallen zal de omgangsregeling de komende tijd bij voorkeur op een alternatieve manier worden georganiseerd via beeldbellen bijvoorbeeld via WhatsApp, Skype of facetime. Dat kan met meerdere personen tegelijk, zodat ook de jeugdbeschermer en/of pleegzorgbegeleider kan deelnemen en kan bijsturen waar nodig. 

Wanneer het voor het welzijn van het kind van essentieel belang is dat er wel een fysieke afspraak is, zal met alle betrokkenen gekeken worden hoe dat op een veilige manier en volgens de richtlijnen van het RIVM kan plaatsvinden.

Dat betekent onder andere dat er geen fysieke omgang plaats kan vinden als één of meer van de betrokkenen klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts hebben. Als er geen klachten zijn, wordt aangeraden om gepaste afstand (1,5 meter) te houden. Als er kwetsbare mensen met een zwakke gezondheid bij de omgangsregeling zijn, vraagt dat natuurlijk om extra voorzichtigheid! Is er wel sprake van klachten, kies ook dan een andere manier om contact te hebben, zoals beeldbellen via WhatsApp, facetime of Skype.

Organisaties voor jeugdbescherming kunnen besluiten de omgangsregeling op te schorten zolang de huidige maatregelen gelden. Hiervoor hebben zij geen extra toestemming nodig van de rechtbank.

Niet alle geplande therapieën zullen de komende tijd door (kunnen) gaan. Soms gaat het om therapie waar al lang op gewacht is of die enorm hard nodig is. Is de impact van het wegvallen van de therapie of andere aanvullende hulp zo groot dat het voor problemen zorgt binnen je gezin, probeer dan zo snel mogelijk in gesprek te gaan met je pleegzorgbegeleider. Binnen Jeugdformaat kunnen we behandelingen ook online aanbieden, wellicht dat we de therapie dan (tijdelijk) op die manier kunnen voortzetten.

Nu scholen en kinderopvanginstellingen gesloten zijn, vraagt dit meer van pleegouders als het gaat om de zorg voor pleegkinderen. De overheid heeft bepaalt dat pleegouder(s) niet tot de groep met ‘cruciale beroepen’ behoort. De intensieve zorg, nu het dagritme van opvang en school is weggevallen kan leiden tot moeilijke situaties. 

Ook kan het risico op crisissituaties en in het uiterste geval zelfs breakdown, vergroten. Met de afspraken in het plan op maat wordt zoveel als mogelijk geprobeerd dit te voorkomen. Inmiddels is besloten dat scholen en kinderopvang ook opengesteld worden voor zogenoemde kwetsbare kinderen. 

Scholen, kinderopvang en gemeenten zijn op dit moment volop bezig dit invulling te geven. Neem, als je hier een beroep op wilt doen, contact op met de school/kinderopvang van je pleegkind. Kom je er niet uit? De pleegzorgbegeleider kan je hierbij ondersteunen.

Er zijn daarnaast verschillende sites met tips en initiatieven:
Tips en adviezen
http://www.jeugdformaat.nl/cor...
Leeswerk
https://www.bol.com/nl/m/thuis... (€ 0,01 per boek)
https://www.onlinebibliotheek.... (ook als je geen lid bent van de bibliotheek)

Met ingang van 17 maart zijn de rechtbanken en gerechtshoven gesloten in verband met de uitbraak van het coronavirus. Urgente en spoedeisende zaken gaan wel door. Ondertoezichtstellingen worden behandeld als ze spoedeisend zijn, maar daarvoor vindt geen fysieke zitting plaats: de betrokken partijen worden telefonisch gehoord. Voor zittingen over verlenging van de OTS geldt dat partijen worden afgebeld en dat er een overbruggingsbeslissing wordt genomen. 

Als het gaat om verlenging van een uithuisplaatsing in een pleeggezin (en van daaruit verlenging van de pleegzorgplaatsing), dan wordt een korte overbruggingsbeslissing genomen. Als het nodig is, worden de partijen telefonisch gehoord. Waar mogelijk zullen rechtenbanken voor de rechtszaken die doorgaan gebruik maken van beeldbellen of telefonisch horen. Als het nodig is om naar de rechtbank te komen, zullen passende maatregelen getroffen worden.

Wanneer je als pleegouder(s) zelf of wanneer een van de (pleeg)kinderen de symptomen heeft van corona (verkoudheidklachten én koorts boven de 38 graden), moet het hele gezin in thuisisolatie.

Dit houdt in dat ieder alleen naar buiten mag voor een noodzakelijke boodschap, frisse neus halen of werk (indien zelf klachtenvrij). In eerste instantie gaan we er vanuit dat jullie als pleegouder wanneer je ziek bent voor de pleegkinderen blijft zorgen. Dit is immers altijd al het geval.

Indien je door ziekte niet in staat bent om voor de kinderen te zorgen en vanuit je netwerk geen ondersteuning hebt, wordt verder gekeken naar welke mogelijkheden tot ondersteuning er zijn. Dit gaat altijd in overleg met de pleegzorgbegeleider en zal maatwerk zijn.

Wanneer je (pleeg)kind ziek is, probeer dan zoveel mogelijk de hygiënemaatregelen na te leven (afstand houden, vaak handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en gedeelde ruimten goed schoonmaken). Zieke kinderen blijven zoveel mogelijk in de thuissituatie.

Hier geldt dat er een goede afweging gemaakt moet worden tussen de fysieke gezondheid en het welzijn van het kind en pleeggezin. Hoewel het ter voorkoming van de spreiding wenselijk is zo min mogelijk van omgeving te wisselen, kan het juist in deze situatie voor het welzijn van het kind of gezin goed zijn als de normale routine doorloopt en het gezin of pleeggezin ontlast wordt. 

Als besloten wordt dat de normale routine doorloopt, dan is de richtlijn dat 1 persoon brengt en haalt. Ook hier geldt dat dit maatwerk zal zijn, waarbij in ieder geval geldt dat als er sprake is van verkoudheidsklachten in het deeltijdgezin of bij het pleegkind, de deeltijdopvang niet door kan gaan.

Wel zou ook dan gekeken kunnen worden naar alternatieven, zoals een aantal contactmomenten via beeldbellen in die periode.

We zien dat pleegouders en medewerkers zich met hart en ziel inzetten om ook in deze moeilijke omstandigheden goed voor de kinderen te blijven zorgen. Dank daarvoor!

We verwachten dat we nog wat langer te maken zullen hebben met de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus op ons dagelijks leven en hopen dat we kunnen blijven rekenen op jullie inzet en bereidwilligheid.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.