Resultaten tevredenheid pleegouders

In 2018 hebben 377 pleegouders onze anonieme vragenlijst ingevuld over hun tevredenheid als pleegouder bij Jeugdformaat. Het resultaat: Pleegouders zijn over het algemeen tevreden met onze ondersteuning, daar zijn we heel blij mee! Maar er zijn ook een aantal punten die beter kunnen en moeten.

Elke twee jaar houden we een anonieme enquête onder onze pleegouders om te horen hoe tevreden zij zijn met onze ondersteuning en wat er eventueel beter kan. Deze vragenlijst is in nauwe samenwerking met de Pleegouderraad Haaglanden (POR) opgesteld. Met de uitkomsten gaan we concrete verbeteringen in onze werkprocessen en ondersteuning aan pleegouders doorvoeren.

De ervaringen van pleegouders zijn erg verschillend. Aspecten die door de ene pleegouder als fantastisch ervaren worden, worden door een ander als slecht beoordeeld. Het hangt dus erg van de individuele ervaringen af.

Belangrijkste verbeterpunten: Hier gaan we mee aan de slag!

In samenwerking met de Pleegouderraad zijn de uitkomsten van de tevredenheid en behoeftepeiling bekeken. Samen hebben we een aantal aandachtspunten geformuleerd waar Jeugdformaat het komende jaar mee aan de slag gaat. Je vindt ze hieronder:

Wanneer pleegouders een klacht hebben, is het belangrijk dat zij weten waar zij terecht kunnen met hun klacht en hoe daar mee om te gaan. Ook is het belangrijk dat pleegouders weten welke vergoedingen er bestaan voor kosten (bijzondere kosten) van hun pleegkind(eren) en hoe je ons kunt bereiken. Jeugdformaat wil pleegouders hier nog beter over informeren.

Hoe gaan we dat doen?

  • Onze speciale pleegouderwebsite met deze praktische informatie wordt beter up to date gehouden.
  • Onze pleegzorgbegeleiders informeren pleegouders beter over deze beschikbare informatie. 

Een gedeelte van onze pleegouders geeft aan onvoldoende informatie te krijgen over de achtergrond en problemen van het pleegkind, zowel voor als tijdens de plaatsing.

Wat gaan we doen?

We vinden het belangrijk om open en transparant met onze pleegouders te communiceren. Daarom gaan we informatie die beschikbaar is beter met hen delen.

  • Pleegouders worden uitgenodigd voor het overleg in een zorgteam waarin transparant de situatie geschetst wordt, zowel van het kind, als het eigen gezin en het hulpverleningsplan. Er worden heldere afspraken gemaakt.
  • Pleegzorgbegeleiders stemmen de frequentie van het contact met pleegouders op maat met hen af.
  • Bij de start van een plaatsing wordt altijd uitleg gegeven over de verschillende plannen waarmee we werken. Het plan voor het pleeggezin en het plan wat we maken voor het pleegkind. 

Pleegouders geven aan behoefte te hebben aan betere begeleiding wanneer een plaatsing bij hen is beëindigd.

Wat gaan we doen?

We zorgen ervoor dat medewerkers de plaatsing evalueren met de pleegouder en dit ook registreren. Dit proces moet binnen een maand afgerond zijn.

Alle uitkomsten bekijken? Download dan het volledige verslag:
Tevredenheid pleegouders 2018

Nogmaals heel veel dank aan alle pleegouders die mee hebben gedaan aan dit onderzoek!