Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering

Op Aansprakelijkheids Verzekeringen Particulieren (AVP)-gezinspolissen zijn inwonende kinderen, dus ook pleegkinderen, meeverzekerd. Verzeker je ervan dat dit ook voor jouw polis opgaat en dat jouw pleegkind is bijgeschreven. Voor een pleegkind geldt, net als voor je eigen kinderen, dat de schade door hen aan jou toegebracht niet onder de dekking valt.

Zorgverzekering

De basisverzekering voor ziektekosten is een individuele verzekering die voor iedereen apart moet worden afgesloten. De zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen het wettelijk vastgestelde basispakket aan te bieden. De basisverzekering is voor kinderen tot 18 jaar gratis en kent tot 18 jaar geen eigen risico en geen no-claim regeling. Jongeren van 18 jaar en ouder moeten zelf een zorgverzekering afsluiten. 

Kinderen moeten worden verzekerd door degene die het gezag over hen heeft. Dus een pleegkind:

  • dat in vrijwillig kader in een pleeggezin geplaatst is: de ouder(s)
  • dat in het kader van een ondertoezichtstelling (OTS) in een pleeggezin verblijft: de ouder(s)
  • dat onder voogdij staat: de gecertificeerde instelling
  • waarvan de pleegouder(s) de pleegoudervoogdij hebben: de pleegouders

Als de gezaghebbende om welke reden dan ook nalaat het kind te verzekeren, kan iemand anders als zaakwaarnemer optreden en voor de verzekering zorgen. Er moet dan wel sprake zijn van een “gerechtvaardigd belang”. De gecertificeerde instelling kan als zaakwaarnemer optreden, maar ook pleegouders kunnen dat doen. Van belang is wel dat een kind niet dubbel verzekerd is.

Wanneer een kind niet verzekerd is als het in een pleeggezin wordt geplaatst, kan het kind alsnog verzekerd worden door de pleegouders (als zaakwaarnemer) of door de gecertificeerde instelling. Zorgverzekeraars zijn verplicht het kind te accepteren. Vanaf het moment dat de zorgverzekering wordt afgesloten, is het kind verzekerd.

Aanvullende zorgverzekering

Voor pleegkinderen die zijn geplaatst met een justitiële maatregel (OTS of voogdij) is een collectieve aanvullende zorgverzekering bij VGZ afgesloten. Bekijk hier de brochure.

De volgende groepen zijn uitgesloten van deze regeling:

  • Pleegkinderen die in een vrijwillig kader geplaatst zijn (ouders zijn verantwoordelijk);
  • Pleegkinderen waarvan één of beide pleegouder(s)s de voogdij heeft/hebben (pleegoudervoogden zijn verantwoordelijk);
  • Pleegkinderen van 18 jaar en ouder (de jongere is verantwoordelijk).

Basisverzekering

Wanneer biologische ouders in gebreke blijven is het ook mogelijk om via de gecertificeerde instelling een basisverzekering af te sluiten. Wanneer ouders in gebreke blijven, kunt u de casemanager vragen de ouders hierop aan te spreken. Hun kind wordt gratis verzekerd, ook al zijn ze zelf onverzekerd of niet in staat hun eigen premie te voldoen. U kunt eventueel ook zelf uw pleegkind verzekeren.

Inzittendenverzekering

We adviseren pleegouders om een inzittendenverzekering af te sluiten.

Degene die het gezag/voogdij heeft is hiervoor verantwoordelijk. De basisverzekering bevat alle noodzakelijke zorg, zoals ziekenhuisopname en de huisarts. Pleegkinderen moeten voor basisziektekosten verzekerd zijn/worden middels een eigen zorgverzekeringspolis. Je bent niet verplicht jouw pleegkind te verzekeren (dus wel wanneer je pleegoudervoogd bent).

Het is heel belangrijk dat de zorgverzekering van een pleegkind geregeld is vanaf het moment dat hij bij u komt wonen. Uw pleegzorgwerker ziet erop toe dat uw pleegkind verzekerd is (of wordt) door de ouders (vrijwillige of OTS plaatsing) of de gecertificeerde instelling (OTS of voogdijplaatsing).

Let Op: Per 1 januari 2019 geldt er een maximale eigen bijdrage van € 250,00 voor medicijnen.Voor pleegkinderen met een voogdijmaatregel kan via de gecertificeerde instelling een aanvullende zorgverzekering worden afgesloten.

Verzekeraar VGZ biedt de mogelijkheid tot het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering, terwijl de basisverzekering via de (pleeg)ouders blijft lopen. De aanmelding loopt via de gecertificeerde instelling.