Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering

Op Aansprakelijkheids Verzekeringen Particulieren (AVP)-gezinspolissen zijn inwonende kinderen, dus ook pleegkinderen, meeverzekerd. Verzeker je ervan dat dit ook voor jouw polis opgaat en dat jouw pleegkind is bijgeschreven. Voor een pleegkind geldt, net als voor je eigen kinderen, dat de schade door hen aan jou toegebracht niet onder de dekking valt.

Zorgverzekering

De basisverzekering voor ziektekosten is een individuele verzekering die voor iedereen apart moet worden afgesloten. De zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen het wettelijk vastgestelde basispakket aan te bieden. De basisverzekering is voor kinderen tot 18 jaar gratis en kent tot 18 jaar geen eigen risico en geen no-claim regeling. Jongeren van 18 jaar en ouder moeten zelf een zorgverzekering afsluiten. 

Kinderen moeten worden verzekerd door degene die het gezag over hen heeft. Dus een pleegkind:

  • dat in vrijwillig kader in een pleeggezin geplaatst is: de ouder(s)
  • dat in het kader van een ondertoezichtstelling (OTS) in een pleeggezin verblijft: de ouder(s)
  • dat onder voogdij staat: de gecertificeerde instelling
  • waarvan de pleegouder(s) de pleegoudervoogdij hebben: de pleegouders

Als de gezaghebbende om welke reden dan ook nalaat het kind te verzekeren, kan iemand anders als zaakwaarnemer optreden en voor de verzekering zorgen. Er moet dan wel sprake zijn van een “gerechtvaardigd belang”. De gecertificeerde instelling kan als zaakwaarnemer optreden, maar ook pleegouders kunnen dat doen. Van belang is wel dat een kind niet dubbel verzekerd is.

Wanneer een kind niet verzekerd is als het in een pleeggezin wordt geplaatst, kan het kind alsnog verzekerd worden door de pleegouders (als zaakwaarnemer) of door de gecertificeerde instelling. Zorgverzekeraars zijn verplicht het kind te accepteren. Vanaf het moment dat de zorgverzekering wordt afgesloten, is het kind verzekerd.

Aanvullende zorgverzekering

Voor pleegkinderen die zijn geplaatst met een justitiële maatregel (OTS of voogdij) is een collectieve aanvullende zorgverzekering bij VGZ afgesloten. Bekijk hier de brochure.

De volgende groepen zijn uitgesloten van deze regeling:

  • Pleegkinderen die in een vrijwillig kader geplaatst zijn (ouders zijn verantwoordelijk);
  • Pleegkinderen waarvan één of beide pleegouder(s)s de voogdij heeft/hebben (pleegoudervoogden zijn verantwoordelijk);
  • Pleegkinderen van 18 jaar en ouder (de jongere is verantwoordelijk).

Basisverzekering

Wanneer biologische ouders in gebreke blijven is het ook mogelijk om via de gecertificeerde instelling een basisverzekering af te sluiten. Wanneer ouders in gebreke blijven, kunt u de casemanager vragen de ouders hierop aan te spreken. Hun kind wordt gratis verzekerd, ook al zijn ze zelf onverzekerd of niet in staat hun eigen premie te voldoen. U kunt eventueel ook zelf uw pleegkind verzekeren.

Inzittendenverzekering

We adviseren pleegouders om een inzittendenverzekering af te sluiten.

Degene die het gezag/voogdij heeft is hiervoor verantwoordelijk. De basisverzekering bevat alle noodzakelijke zorg, zoals ziekenhuisopname en de huisarts. Pleegkinderen moeten voor basisziektekosten verzekerd zijn/worden middels een eigen zorgverzekeringspolis. Je bent niet verplicht jouw pleegkind te verzekeren (dus wel wanneer je pleegoudervoogd bent).

Het is heel belangrijk dat de zorgverzekering van een pleegkind geregeld is vanaf het moment dat hij bij u komt wonen. Uw pleegzorgwerker ziet erop toe dat uw pleegkind verzekerd is (of wordt) door de ouders (vrijwillige of OTS plaatsing) of de gecertificeerde instelling (OTS of voogdijplaatsing).

Let Op: Per 1 januari 2019 geldt er een maximale eigen bijdrage van € 250,00 voor medicijnen.Voor pleegkinderen met een voogdijmaatregel kan via de gecertificeerde instelling een aanvullende zorgverzekering worden afgesloten.

Verzekeraar VGZ biedt de mogelijkheid tot het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering, terwijl de basisverzekering via de (pleeg)ouders blijft lopen. De aanmelding loopt via de gecertificeerde instelling.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.