De pleegouderraad is benieuwd naar jouw mening!

Gepubliceerd op: 23 juni 2023

Voor de pleegouderraad (POR) is het belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er belangrijk is voor jou als pleegouder. Hoe denk jij bijvoorbeeld over het buddy-systeem? Neem vooral contact op met de POR om jouw mening en suggesties te delen! 

Pleegouderraad vertelt!

Op 16 mei jl. waren twee POR-leden aanwezig bij de themadag van de RVE Pleegzorg. Het was goed om zo ervaringen te horen van medewerkers en te weten welke aandachtspunten er zijn. Ook is de nieuwe folder onder de aandacht gebracht.

De POR-leden hebben op 24 mei jl. deelgenomen aan de LOPOR-dag en daar kennisgemaakt met Maarten van Oyen, de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport. Aangezien er maar beperkt tijd was om hem te spreken gaf ons POR-lid Lisa de staatssecretaris een briefje met haar contactgegevens. Als reactie hierop heeft een senior beleidsmedewerker directie jeugd contact met haar opgenomen met het verzoek om een afspraak te maken. Het gesprek met Lisa en deze beleidsmedewerker staat gepland op 1 augustus a.s. Een mooie gelegenheid om de ervaringen met pleegzorg onder de aandacht te brengen. Eén van de gespreksonderwerpen is het woonplaatsbeginsel. We informeren jullie graag in het volgende pleegoudernieuws over de uitkomsten van dit gesprek.

Op de LOPOR-dag werd er een presentatie gegeven over het pleegzorgmodel Mockingbird. Dit is een interessante visie op pleegzorg vanuit Amerika en Engeland, waarbij gebruik gemaakt wordt van de kennis van ervaren pleegzorggezinnen. Naar ons idee is het concept te grootschalig en niet echt haalbaar in Nederland. De POR is meer voorstander van het buddy-systeem. Dit wordt bij Pleegzorg Friesland al enige tijd toegepast en het lijkt ons interessant en makkelijker inzetbaar. Wij zouden daarover graag met verschillende pleegouders van gedachten willen wisselen. Welke ideeën hebben jullie hierover? Wat is er nodig voor een betere begeleiding? Hoe kunnen we pleegkinderen met elkaar in contact brengen? (denkend aan een gezellige dag speeltuin of een gezamenlijke interesse waardoor kinderen kunnen ervaren dat er meer kinderen in dezelfde situatie leven en wonen). We horen graag jullie mening en suggesties over het buddy-systeem. Je kunt je reacties mailen naar onderstaand mailadres. 

Jullie bijdrage als pleegouder is voor ons heel belangrijk. Zijn er zaken die je onder de aandacht wil brengen? Wij horen graag je ervaringen! De POR is bereikbaar via POR@jeugdformaat.nl

Jaarverslag Pleegouderraad 2022

Het jaar 2022 stond voor de pleegouderraad in het teken van het maken van een nieuwe start. De oude raad is uiteengevallen in 2021, een nieuwe raad is gevormd en van start gegaan begin 2022. In 2022 hebben we het team gevormd en elkaars krachten en zwakten leren kennen. Langzaamaan is zich een taakverdeling onder de POR-leden gaan vormen. We hebben nagedacht over onze identiteit en onze doelen. Dit heeft geresulteerd in de wens om de folders over de por te actualiseren, informatie over de rechten van pleegouders te gaan verspreiden en consequent aanwezig te zijn bij het Pleegoudercafé en in het Pleegoudernieuws. Hier zullen wij in 2023 op voort borduren. 

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.