Pleegouderraad

Wij zijn de Pleegouderraad (POR) van Jeugdformaat, een onafhankelijk overleg-, advies- en medezeggenschapsorgaan van en voor pleegouders. We behartigen de gemeenschappelijke belangen van alle pleegouders van Jeugdformaat. Daarmee vertegenwoordigen we bijna 1.000 pleeggezinnen in de regio Haaglanden.

Uw input als pleegouder is voor ons daarbij heel belangrijk. Zijn er zaken die u onder de aandacht wilt brengen of die misschien niet naar wens verlopen? Wij horen graag uw ervaringen!

Om de belangen van pleegouders zo goed mogelijk te behartigen kijkt de POR naar de ontwikkelingen op het gebied van pleegzorg in ruime zin: politiek, financieel, maatschappelijk en organisatorisch. Zij doet dat met een speciale blik: die van de pleegouders. Om het volledige aandachtsgebied van de POR goed te kunnen volgen en ook de juiste aandacht te geven aan die onderwerpen die aandacht vragen, hanteert de POR een jaarplan.

De POR overlegt met Jeugdformaat en indicerende instanties, adviseert Jeugdformaat gevraagd en ongevraagd en communiceert over onderwerpen die voor pleegouders en Jeugdformaat belangrijk zijn. Ook heeft de POR contact met andere (regionale én landelijke) organisaties die pleegouders vertegenwoordigen. Individuele belangenbehartiging van pleegouders behoort niet tot de taken van de raad. De POR kan indien gewenst wel met u klankborden of u helpen de weg in de organisatie van Jeugdformaat – maar misschien ook wel  daarbuiten - te vinden. De POR van Jeugdformaat bestaat uit minimaal drie en maximaal negen pleegouders.

De POR vergadert gemiddeld één keer in de zes weken. De leden bepalen de thema’s voor de bijeenkomsten. Ook andere pleegouders of Jeugdformaat kunnen de pleegouderraad vragen een specifiek onderwerp te bespreken. Voorbeelden zijn het pleegcontract, financiële vergoedingen, wachtlijsten, klachtbehandeling, of veranderingen in de jeugdhulpverlening. Een POR-vergadering is openbaar. Wilt u een keer deelnemen aan de vergadering, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via onderstaand POR@jeugdformaat.nl.

  • Shirley van den Berg, voorzitter
  • Lisa Otterspoor, lid
  • David Bronsgeest, lid
  • Monique van Noort, lid

De POR probeert door haar samenstelling een goede en volledige afspiegeling te vormen van de pleegouders van Jeugdformaat. Alle leden van de POR staan als pleegouder ‘met de voeten in de klei.’ De leden van de POR zijn bereikbaar via POR@jeugdformaat.nl.

                  

De POR is hard op zoek naar 5 nieuwe leden!

De POR voorziet de pleegouders, het bestuur/directie van Jeugdformaat en de raad van toezicht van onafhankelijk advies. De POR is er om de belangen van pleegouders te behartigen. Shirley van den Berg is de nieuwe voorzitter van de POR van Jeugdformaat. Zij doet een oproep: “De POR heeft de ambitie om de raad uit te breiden naar 9 leden. Daarom zijn we hard op zoek naar 5 nieuwe raadsleden.

Uw ervaringen als pleegouder helpen ons om de juiste onderwerpen op de agenda te zetten. Uw input als pleegouder is dan ook zeer welkom! 

Heeft u interesse om lid te worden van onze raad? Of zijn er zaken die u onder de aandacht wilt brengen? Stuur dan een e-mail naar POR@jeugdformaat.nl.

Pleegouderraad Jeugdformaat
070 3512751 POR@jeugdformaat.nl
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.