Pleegouderraad

Wij zijn de Pleegouderraad (POR) van Jeugdformaat, een onafhankelijk overleg-, advies- en medezeggenschapsorgaan van en voor pleegouders. We behartigen de gemeenschappelijke belangen van alle pleegouders van Jeugdformaat. Daarmee vertegenwoordigen we bijna 1.100 pleeggezinnen in de regio Haaglanden.

Uw input als pleegouder is voor ons daarbij heel belangrijk. Zijn er zaken die u onder de aandacht wilt brengen of die misschien niet naar wens verlopen? Wij horen graag uw ervaringen!

Om de belangen van pleegouders zo goed mogelijk te behartigen kijkt de POR naar de ontwikkelingen op het gebied van pleegzorg in ruime zin: politiek, financieel, maatschappelijk en organisatorisch. Zij doet dat met een speciale blik: die van de pleegouders. Om het volledige aandachtsgebied van de POR goed te kunnen volgen en ook de juiste aandacht te geven aan die onderwerpen die aandacht vragen, hanteert de POR een jaarplan.

De POR overlegt met Jeugdformaat en indicerende instanties, adviseert Jeugdformaat gevraagd en ongevraagd en communiceert over onderwerpen die voor pleegouders en Jeugdformaat belangrijk zijn. Ook heeft de POR contact met andere (regionale én landelijke) organisaties die pleegouders vertegenwoordigen. Individuele belangenbehartiging van pleegouders behoort niet tot de taken van de raad. De POR kan indien gewenst wel met u klankborden of u helpen de weg in de organisatie van Jeugdformaat – maar misschien ook wel  daarbuiten - te vinden. De POR van Jeugdformaat bestaat uit minimaal drie en maximaal negen pleegouders.

De POR vergadert gemiddeld één keerin de zes weken. De leden bepalen de thema’s voor de bijeenkomsten. Ook andere pleegouders of Jeugdformaat kunnen de pleegouderraad vragen een specifiek onderwerp te bespreken. Voorbeelden zijn het pleegcontract, financiële vergoedingen, wachtlijsten, klachtbehandeling, of veranderingen in de jeugdhulpverlening. Een POR-vergadering is openbaar. Wilt u een keer deelnemen aan de vergadering, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via onderstaand e-mailadres.

  • Ingrid van Santen, voorzitter  
  • Open positie, secretaris
  • Zarah Prins, penningmeester
  • Paula van der Laan, lid
  • Marty Post, lid

De POR probeert door haar samenstelling een goede en volledige afspiegeling te vormen van de pleegouders van Jeugdformaat. Alle leden van de POR staan als pleegouder ‘met de voeten in de klei.’ De leden van de POR zijn bereikbaar via porhaaglanden@gmail.com.

Uw ervaringen als pleegouder helpen ons om de juiste onderwerpen op de agenda te zetten. Uw input als pleegouder is dan ook zeer welkom!
 
Heeft u interesse om lid te worden van onze raad? Of zijn er zaken die u onder de aandacht wilt brengen? Stuur dan een e-mail naar porhaaglanden@gmail.com.

Pleegouderraad Haaglanden
070 3512751 porhaaglanden@gmail.com