Bijzondere kosten toelichting

Hieronder staan de meest voorkomende onderwerpen nog eens toegelicht. Staan er onderwerpen niet in de lijst? Dan kan je wel een aanvraag doen, maar dan wordt hij apart bekeken. Hulp nodig bij een aanvraag? Neem dan contact op met het Servicecentrum Pleegzorg of je pleegzorgbegeleider. Je kunt declareren via de inlog op onze website.

Schoolkosten Basisschool

 • Ouderbijdrage en schoolreizen basisschool → vergoed tot een max. € 115,- per schooljaar
 • Overblijfkosten bij continurooster

Schoolkosten Voorgezet onderwijs (VMBO, MAVO, HAVO, VWO, praktijkonderwijs)

 • Ouderbijdrage voortgezet onderwijs → vergoed tot een max. € 265,- per schooljaar
 • Schoolreizen voorgezet onderwijs → vergoed tot een max. € 175,- per schooljaar
 • Werkweken/schoolkampen voortgezet onderwijs → vergoed tot een max. €250,- per schooljaar
 • Bijzondere leermiddelen → eenmalig vergoed tot een max. €, 400,- per schooljaar
  Vergoed als ze verplicht zijn

Toelichting: Stelt de school bepaalde leermiddelen verplicht? Moet uw pleegkind bijvoorbeeld een bepaalde grafische rekenmachine, laptop, opleidingskleding en benodigdheden o.id. gebruiken? Dan kunt u de kosten terugvragen bij Jeugdformaat. Pleegouders sturen de lijst van verplichte leermiddelen mee met de declaratie, zodat wij ook een bewijs hebben.

Schoolkosten Vervolg onderwijs ( MBO/ HBO/ Universiteit) 

 • Lesgeld, cursusgeld → vergoed tot een max. € 680,- per schooljaar
 • Schoolboeken → vergoed als ze verplicht zijn 
 • Bijzondere leermiddelen → eenmalig vergoed tot een max. € 400,-

Toelichting: Stelt de school bepaalde leermiddelen verplicht? Moet uw pleegkind bijvoorbeeld een bepaalde grafische rekenmachine, laptop, opleidingskleding en benodigdheden o.id. gebruiken? Dan kunt u de kosten terugvragen bij Jeugdformaat. Pleegouders sturen de lijst van verplichte leermiddelen mee met de declaratie, zodat wij ook een bewijs hebben.

Overige school gerelateerde kosten 

 • School- of beroepskeuzeonderzoek → eenmalig vergoed tot een max. € 100,-
 • Reiskosten school → kosten boven de €20,00 vergoed per maand 

Toelichting: Reiskosten schoolbezoek kunnen gedeclareerd worden, 20 euro per maand moet betaald worden uit de pleegvergoeding. Meesturen uitdraai van het openbaar vervoer denk aan maand- jaarabonnementen of opwaardeerkaart. 

Huiswerkbegeleiding, bijles  

 • vergoed tot een max. €140,- per maand

Toelichting: Jeugdformaat vergoed de kosten tot een maximaal bedrag van € 140,- per maand mits de huiswerkbegeleiding op advies van school is en dit door school schriftelijk is bevestigd. Afhankelijk van de totale kosten zal jeugdformaat gedeeltelijk of geheel vergoeden. 

Als huiswerkbegeleiding / bijles op initiatief van pleegouders wordt ingezet, vergoed Jeugdformaat in principe niet, maar wordt dit per situatie bekeken.

Officiële documenten

 • Officiële documenten → meestal vergoed 
  Toelichting: Vanaf 14 jaar moet je je verplicht kunnen identificeren. Dan is een identificatiebewijs nodig. Maar ook als u als pleegouder uw pleegkind mee naar het 
  buitenland op vakantie wilt nemen, is een identificatiebewijs nodig. Voor kinderen worden de kosten voor het krijgen van een identificatiebewijs (inclusief eventueel benodigde pasfoto’s) volledig vergoed door Jeugdformaat. Uiteraard alleen als de geldigheidsduur van een identificatiebewijs is verstreken, kan een nieuw bewijs worden aangeschaft dat ook voor vergoeding in aanmerking komt. Vermissings- en spoedkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
 • Een uittreksel uit het persoonsregister en/of geboorteregister → vergoed
 • De leges voor een verblijfsvergunning → vergoed
 • Naamswijziging: → vergoed 
  Toelichting: Als naar het oordeel van Jeugdformaat voor de jeugdige een naamswijziging noodzakelijk wordt geacht, kunnen de leges van het Ministerie van Justitie ten laste van Jeugdformaat worden gebracht. Dit moet blijken uit het hulpverleningsplan. Dit is echter niet van toepassing als het kind de naam van de pleegouders aanneemt. In dat geval dienen de pleegouders deze kosten te betalen.

Medische kosten

 • Zorgverzekering → rekent de zorgverzekering toch maandelijkse kosten? 
  Toelichting: Pleegkinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel hebben in 2016 een ziektekostenverzekering via de gecertificeerde instelling bij VGZ. Bent u pleegoudervoogd en heeft u uw pleegkind verzekerd via een eigen zorgverzekering met aanvullende verzekering? Dan is uw pleegkind in principe gratis meeverzekerd. 
 • Bedplassen en plaswekker → vergoed als een arts het voorschrijft
  Toelichting: Als een minderjarige van 5 jaar of ouder lijdt aan enuresis nocturna (bedplassen) kan een bedrag van € 1,- per pleegzorgdag worden gedeclareerd bij Jeugdformaat, dan wel de kosten voor een plaswekker. Een medische indicatie is verplicht. Zodra van het ongemak geen sprake meer is, vervalt de toeslag.
 • Bril/contactlenzen → eerst de verzekering, dan (deels) vergoed door Jeugdformaat per 2 jaar
  Toelichting: Gaan de kosten voor een brilmontuur/contactlenzen boven de standaardvergoedingen van de standaardverzekeraar, VGZ, uit? (kijk daarvoor op https://www.vgz.nl/zorgverzekering/aanvullende-zorgverzekering/jeugdzorg) Dan is het afhankelijk van de situatie welke vergoeding er mogelijk is: Er is altijd een medische indicatie voor de kosten voor de glazen/contactlenzen, verzekeringen, vloeistof e.d.. 

Overige medische bijzondere kosten 

 • Hoge noodzakelijke medische kosten → vergoeding mogelijk; ga in gesprek! 
  Toelichting: Hierboven zijn meer voorkomende situaties beschreven. Bijzondere kosten ontstaan uiteraard ook in andere gevallen. Denk dan bijvoorbeeld aan hoge medische kosten die niet worden vergoed, maar wel noodzakelijk zijn (medische indicatie) . Bijv. medicatie voor ADHD, melatonine, Orthopedische schoenen, pedicure, orthodontie, gehandicapten parkeerkaart.
 • Onderzoeken niet vergoed uit de ZVW of boven de maximale vergoeding. Een voorbeeld hiervan is DNA-onderzoek

Toelichting: Ten behoeve van minderjarige onder voogdijgeplaatste kinderen en onder toezicht gestelde kinderen heeft Jeugdformaat een secundaire WA-verzekering voor schade afgesloten. Schade is al ontstaan voorafgaand aan een aanvraag. Voor eventuele toekenning van een vergoeding moet vooraf aan herstel toestemming worden gevraagd. Schade aan bezittingen van pleegouders wordt niet vergoed. 

De vergoeding voor aanschaf fiets, bromfiets, regenpak, bromfietscertificaat, helm, reparaties e.d is als volgt: 

 • 4 t/m 7 jaar maximaal              € 80,-
 • 8 t/m 11 jaar maximaal            € 125,- 
 • 12 t/m 15 jaar maximaal          € 150,-
 • 16 t/m 17 jaar maximaal          € 200,- 

De bovengenoemde bedragen kunnen eventueel verdeeld worden over meerdere aanschaffingen. Deze kosten mogen per 2 jaar worden ingediend. Bedragen die in een periode niet volledig zijn benut kunnen niet overgeheveld worden naar een volgende periode. Wij betalen uitsluitend uit aan de hand van de originele bon of nota. Indien het origineel nog nodig is als garantiebewijs, sturen wij op aanvraag het origineel terug.

Toelichting: Wanneer er geen voorliggende voorziening is als bijv. het sportfonds en kortingspassen van de gemeenten, worden de kosten voor zwemles, sport en/ of muziekles per januari 2021 tot het maximale bedrag van 150 euro per jaar vergoed. 

 • Kosten juridische bijstand → soms vergoed; overleg nodig
  Toelichting: In eerste instantie wordt uitgegaan van de rechtsbijstandsverzekering van pleegouders. Mocht dit niet toereikend zijn, kan na overleg en een offerte kunnen in bijzondere zaken vergoed worden. Bijv. vader spant rechtszaak aan bij pleegoudervoogdij.
 • Begrafenis- / crematiekosten → vergoed : overleg nodig
  Toelichting: Als pleegouders worden geconfronteerd met de kosten van een uitvaart van een pleegkind, dan worden deze, voor zover deze redelijkerwijs moeten worden gemaakt, vergoed. 
Direct bijzondere kosten declareren?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.