Bijzondere kosten toelichting

Hieronder staan de meest voorkomende onderwerpen nog eens toegelicht. Staan er onderwerpen niet in de lijst? Dan kan je wel een aanvraag doen, maar dan wordt hij apart bekeken. Hulp nodig bij een aanvraag? Neem dan contact op met het Servicecentrum Pleegzorg of je pleegzorgbegeleider. Je kunt declareren via de inlog op onze website.

Pleegkinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel hebben sinds 2016 een ziektekostenverzekering via de gecertificeerde instelling bij VGZ. Bent u pleegoudervoogd en heeft u uw pleegkind verzekerd via een eigen zorgverzekering met aanvullende verzekering? Dan is uw pleegkind in principe gratis meeverzekerd. Rekent de zorgverzekering toch maandelijkse kosten? Dan zijn die te declareren bij Jeugdformaat.

Normaal meedoen op school is belangrijk. Bijzondere  kosten verbonden aan het volgen van onderwijs kunnen worden vergoed door Jeugdformaat.

Heeft u de volgende kosten?

a. Boeken en bijzondere leermiddelen → alle schoolkosten die verplicht zijn worden vergoed door Jeugdformaat tot €200,00 (een bewijs van school moet als bijlage meegezonden worden). Voor kosten daarboven dien je eerst toestemming te vragen aan  je pleegzorgbegeleider.

Toelichting: Moet uw pleegkind bijvoorbeeld een bepaalde grafische rekenmachine gebruiken? Dan kunt u de kosten terugvragen bij Jeugdformaat.

b. School- of beroepskeuzeonderzoek → eenmalig vergoed tot € 100,-

De kosten van school- of beroepskeuzeonderzoek worden éénmaal per minderjarige vergoed door Jeugdformaat tot een maximum van € 100,-.

c. Ouderbijdrage en schoolreis basisschool en middelbaar onderwijs → vergoed

Toelichting: Om mee te doen is het belangrijk dat een kind aan alle activiteiten mee mag doen en pleegouders niet een uitzonderingspositie hoeven te vragen. Ouderbijdragen en kosten voor een schoolreis kunnen dan ook worden gedeclareerd.

Tot 20 euro dienen deze kosten vergoed te worden uit de pleegzorgvergoeding, daarboven kunt u kosten declareren.

Vanaf 12 jaar moet je je kunnen identificeren in het openbaar vervoer. Dan is een identificatiebewijs nodig. Maar ook als u als pleegouder uw pleegkind mee naar het buitenland op vakantie wilt nemen, is een identificatiebewijs nodig. Voor kinderen worden de kosten voor het krijgen van een identificatiebewijs (inclusief eventueel benodigde pasfoto’s) volledig vergoed door Jeugdformaat. Uiteraard alleen als de geldigheidsduur van een identificatiebewijs is verstreken, kan een nieuw bewijs worden aangeschaft dat ook voor vergoeding in aanmerking komt. Vermissings- en spoedkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Ook de kosten voor het verkrijgen van een uittreksel uit het persoonsregister en/of geboorteregister worden vergoed, hetzelfde geldt voor leges voor een verblijfsvergunning.

Als naar het oordeel van Jeugdformaat voor de jeugdige een naamswijziging noodzakelijk wordt geacht, kunnen de leges van het Ministerie van Justitie ten laste van Jeugdformaat worden gebracht. Dit moet blijken uit het hulpverleningsplan. Dit is echter niet van toepassing als het kind de naam van de pleegouders aanneemt. In dat geval dienen de pleegouders deze kosten te betalen.

Bril/contactlenzen → eerst de verzekering, dan  (deels) vergoed door Jeugdformaat. Gaan de kosten voor een brilmontuur/contactlenzen boven de standaardvergoedingen van de standaardverzekeraar, VGZ, uit? (kijk daarvoor hier). Dan is het afhankelijk van de situatie welke vergoeding er mogelijk is:

Geen medische indicatie: Brilmontuur en/of contactlenzen tot maximaal € 90,00 per twee jaar.

Wel medische indicatie: de kosten voor de glazen/contactlenzen, verzekeringen, vloeistof e.d..

Toelichting: Als een minderjarige van 5 jaar of ouder lijdt aan enuresis nocturna (bedplassen) kan een bedrag van € 1,- per pleegzorgdag worden gedeclareerd bij Jeugdformaat dan wel de kosten voor een plaswekker. Een medische indicatie is verplicht. Zodra van het ongemak geen sprake meer is, vervalt de toeslag. Zorg ervoor dat uw pleegzorgbegeleider of het servicecentrum hiervan op de hoogte is.

Ten behoeve van minderjarige onder voogdijgeplaatste kinderen en onder toezicht gestelde kinderen heeft Jeugdformaat een secundaire WA-verzekering voor schade afgesloten. Schade is al ontstaan voorafgaand aan een aanvraag. Voor eventuele toekenning van een vergoeding moet vooraf aan herstel toestemming worden gevraagd. Schade aan bezittingen van pleegouders wordt niet vergoed.

De vergoeding voor aanschaf fiets, bromfiets, regenpak, bromfietscertificaat, helm, reparaties e.d is als volgt:

4 t/m 7 jaar maximaal                €  80 
8 t/m 11 jaar maximaal              € 125 
12 t/m 15 jaar maximaal            € 150 
16 t/m 17 jaar maximaal            € 200 

De bovengenoemde bedragen kunnen eventueel verdeeld worden over meerdere aanschaffingen. Bedragen die in een periode niet volledig zijn benut kunnen niet overgeheveld worden naar een volgende periode.

Wij betalen uitsluitend uit aan de hand van de originele bon of nota. Indien het origineel nog nodig is als garantiebewijs, sturen wij op aanvraag het origineel terug. 

U kunt een aanvraag voor deze kosten indienen onder het kopje 'overige kosten'.

Bijvoorbeeld hoge noodzakelijke medische kosten → vergoeding is in overleg mogelijk. Hierboven zijn meer voorkomende situaties beschreven. Bijzondere kosten ontstaan uiteraard ook in andere gevallen. Denk dan bijvoorbeeld aan hoge medische kosten die niet worden vergoed, maar wel noodzakelijk zijn.

Direct bijzondere kosten declareren?