Pleegvergoeding


Als pleegouder ontvang je een vergoeding als er een pleegkind bij je in het gezin woont. De pleegvergoeding is bedoeld voor de kosten die je maakt voor jouw pleegkind. Je hoeft de vergoeding voor de belasting niet als inkomsten op te geven. Ook heeft deze vergoeding geen invloed op een eventuele uitkering of huursubsidie. De hoogte van de vergoeding hangt af van de leeftijd van het pleegkind. 

Pleegvergoeding per pleegkind 

2023

Leeftijd / pleegkind / Bedrag per maand / Bedrag per dag

0 t/m 8 jaar / €678, /€ 22,29
9 t/m 11 jaar / €687,-/ € 22,59 
12 t/m 15 jaar/ €748,-/ € 24,60 
16 t/m 17 jaar/ €826,- / € 27,16
18 en ouder en ouder €835,- / € 27,44 

2024

Leeftijd / pleegkind / Bedrag per maand / Bedrag per dag

0 t/m 8 jaar / €709, /€ 23,32
9 t/m 11 jaar / €719,-/ € 23,63
12 t/m 15 jaar/ €783,-/ € 25,73
16 t/m 17 jaar/ €864,- / € 28.41
18 en ouder en ouder €873,- / € 28,70

Crisisplaatsingen

Als een pleegkind onverwacht in je gezin wordt geplaatst én dit zijn eerste uithuisplaatsing is ontvang je - na goedkeuring van Jeugdformaat - de eerste periode van maximaal vier weken een extra vergoeding van maximaal €4,65 per kind per dag. Voorwaarde is bovendien dat je geregistreerd staat als crisispleeggezin bij Jeugdformaat. Een verleningsbesluit is in deze situatie niet (direct) noodzakelijk. 

Deze vergoeding geldt voor zowel justitieel als vrijwillig geplaatste pleegkinderen en is een tegemoetkoming in de extra kosten die je in deze hectische periode maakt (te denken valt o.a. aan extra kleding of woninginrichting). In geval van een crisisplaatsing maakt het niet uit hoeveel pleegkinderen er in het gezin zijn: als er bijvoorbeeld vier crisisplaatsingen tegelijkertijd zijn in het gezin kan de toeslag in principe vier keer worden uitgekeerd.

Drie-kinds-toeslag en gehandicaptenzorg

Je ontvangt een toeslag van €4,65 vanaf het derde pleegkind per dag voor de periode dat er drie of meer pleegkinderen bij je wonen. Je kunt deze toeslag gebruiken voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Het is ook denkbaar dat je deze vergoeding gebruikt voor de aanschaf of vervanging van huishoudelijke apparaten of meubilair, dat door het intensievere gebruik eerder onderhevig zal zijn aan slijtage.  

Voor de bepaling van het aantal pleegkinderen worden ook de pleegkinderen die via een andere voorziening voor pleegzorg bij je zijn geplaatst, meegeteld. Mocht er na toekenning van de toeslag een wijziging in de gezinssamenstelling komen, dan vervalt of verandert de toeslag.

Als je voor een lichamelijk of geestelijk gehandicapt pleegkind zorgt, ontvang je ook de extra toeslag van maximaal €4,65 per dag.


De pleegvergoeding is bedoeld voor de normale, terugkerende kosten van opvoeding en verzorging van pleegkinderen. Je dient uit de pleegvergoeding te betalen:

 • Voeding en wonen
 • Kleding en schoeisel
 • Kapper en toiletartikelen
 • Zakgeld, sport en ontspanning
 • Vakantiekosten
 • Kleine onderwijskosten bijvoorbeeld pennen, schriften, agenda
 • Reiskosten schoolbezoek tot een maximum van 20 euro
 • (Een deel van de) reiskosten voor bezoek van pleegkinderen aan hun familie. Hierover maken we per pleegzorgplaatsing specifieke afspraken.

Pleegoudervoogden hebben recht op een pleegzorgvergoeding en eventuele toeslagen als er naast een pleegcontract een indicatie ‘verblijf in pleegzorg’ is. Vanaf 1 juli 2013 geldt dit voor zowel één-oudervoogdij als twee-oudervoogdij. 

Financiële regeling pleegoudervoogdij

 • Een pleegoudervoogd is wettelijk niet onderhoudsplichtig voor het pleegkind. De onderhoudsplicht blijft bij de juridische ouders, ook als de pleegouders voogd van het pleegkind zijn. Hetzelfde geldt voor pleegoudervoogden die na 1 juli 2013 de gezamenlijke voogdij hebben verkregen.
 • De pleegoudervoogd kan een beroep doen op de bijzondere kostenregeling (toeslag) 
 • De normale kosten voor verzorging en opvoeding kunnen worden betaald uit de pleegvergoeding, maar als er noodzakelijke kosten zijn die niet uit de pleegvergoeding of uit de bijzondere kostenregeling betaald kunnen worden, blijven de ouders de eerst aangewezenen die deze kosten moeten voldoen. In de praktijk zijn ouders vaak niet in staat deze kosten te betalen en komt de betaling van deze kosten toch op de pleegouders neer.
 • De pleegoudervoogd is als wettelijk vertegenwoordiger van het pleegkind zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen voor ziektekosten, aansprakelijkheid en begrafenis.
 • De pleegoudervoogd is ervoor verantwoordelijk dat het pleegkind is ingeschreven bij een zorgverzekeraar. De basisverzekering is voor minderjarigen kosteloos.
 • Een pleegoudervoogd kan geen beroep doen op de aanvullende ziektekostenverzekering van de gecertificeerde instelling en zal desgewenst zelf aanvullende verzekeringen voor ziektekosten en tandheelkundige zorg, die het basispakket voor kinderen overstijgt, moeten afsluiten.
 • In de meeste gevallen geldt voor jeugd onder 18 jaar geen eigen bijdrage in de ziektekosten, maar waar dat wel het geval is, is de pleegoudervoogd verantwoordelijk voor de betaling.
 • De pleegouder ontvangt na voogdijoverdracht een pleegvergoeding. Om die reden komt de pleegoudervoogd niet in aanmerking voor kinderbijslag. Ditzelfde geldt voor het kindgebonden budget. Vervalt om welke reden dan ook de pleegvergoeding, dan kan wel kinderbijslag en kindgebonden budget worden aangevraagd.
 • Jongeren vanaf 18 jaar die een mbo-, hbo- of wo-opleiding volgen, hebben recht op studiefinanciering. Een pleegkind wordt aangemerkt als uitwonend en bij een aanvraag voor een aanvullende beurs wordt gekeken naar het inkomen van de ouders en niet naar dat van de pleegoudervoogd. Eventueel kan een beroep worden gedaan op een zogenaamde hardheidsclausule bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, via www.duo.nl.
 • De tegemoetkoming studiekosten voor kinderen tot 18 jaar geldt voor nog maar weinig opleidingen. In voorkomende gevallen wordt bij de vaststelling van de hoogte van de tegemoetkoming gekeken naar het inkomen van de pleegoudervoogd. Raadpleeg voor informatie over tegemoetkoming studiekosten en studiefinanciering www.duo.nl

Let op: Bovenstaande regeling geldt niet voor pleegouders die vóór 1 juli 2013 de gezamenlijke voogdij over hun pleegkind hebben gekregen. Zij hebben recht op kinderbijslag. Voor bijzondere kosten, studiekosten en verzekeringen gelden soms andere regels.

Als weekend- of vakantiepleeggezin vragen we je om maandelijks een declaratie voor deze vergoeding in te dienen via onze website. De vergoeding is gebaseerd op het aantal nachten dat een pleegkind in je gezin verblijft.

Ook bij een vrijwillige plaatsing hebben pleegouders recht op een pleegvergoeding van Jeugdformaat, maar de eigen ouders blijven dan financieel medeverantwoordelijk. Dat betekent dat zij aansprakelijk zijn voor de betaling van alle andere kosten van hun kind, zoals de kosten voor onderwijs, de aanschaf van een bril etc. Wanneer ouders deze overige kosten niet kunnen of willen betalen, kan een beroep worden gedaan op de Gemeentelijke Sociale Dienst en bijstand worden aangevraagd.

Wij maken de pleegvergoeding rond de 15de van iedere maand over. Uitzondering hierop vormen de reiskosten.

Echter willen we je vragen er rekening mee te houden dat als de 15e op een zaterdag, zondag of nationale feestdag valt, de pleegvergoeding mogelijk na de 15e wordt betaald

In het geval van deeltijd pleegzorg maak je gebruik van een declaratieformulier. Vul het declaratieformulier uiterlijk in voor de 1ste van de maand, dan maken wij het geld rond de 15de van diezelfde maand naar je over.

De pleegvergoeding is een dagvergoeding. Afhankelijk van het aantal dagen in de betreffende maand kan de hoogte van de vergoeding dus verschillen.

Je ontvangt - als een pleegkind onverwacht in je gezin wordt geplaatst én dit zijn eerste uithuisplaatsing is - de eerste periode van maximaal vier weken een extra vergoeding van maximaal € 4,45 per dag.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.