Kosten buiten de pleegvergoeding

Reiskosten

Maak je reiskosten die rechtstreeks voortvloeien uit het hulpverleningsplan van je pleegkind? Dan kun je deze declareren via onze website.

Weekend- en vakantiepleegouders mogen in overleg en na goedkeuring van hun pleegzorgbegeleider, de gemaakte reiskosten declareren. Denk daarbij aan:

  • Halen/ Brengen therapie of behandeling
  • Halen/ brengen biologische ouders
  • Bezoek tijdelijk uitgeplaatste jongere

Voltijd pleegouders mogen in overleg en na goedkeuring van hun pleezorgbegeleider bovenstaande kosten declareren. Deze kosten worden alleen vergoed indien:

  • het perspectief is dat de jeugdige terugkeert naar het pleeggezin (er is bijvoorbeeld sprake van een - tijdelijke klinische behandeling in residentiële setting), en;
  • er een geldige indicatie voor pleegzorg in het bezit is van Jeugdformaat, en;
  • de kosten niet door de residentie worden vergoed waar de jeugdige verblijft.

Kosten moeten worden gedeclareerd binnen drie maanden nadat ze zijn gemaakt.

Reiskosten tot max. 20 euro, dienen te worden betaalt vanuit de pleegvergoeding. In het geval van OTS en voogdij worden overige reiskosten naar school vergoed door Jeugdformaat.

Zit een pleegkind op de basisschool, op een school voor speciaal onderwijs of op het (speciaal) voortgezet onderwijs? En kan het niet zelfstandig naar school, bijvoorbeeld door een handicap of andere beperking? Dan kom je als pleegouder misschien in aanmerking voor vergoeding van de vervoerskosten naar school. Of kan een taxibus een kind naar school brengen. Hieronder vind je per gemeente uitleg en de aanvraagprocedure:

Den Haag

Delft

Leidschendam-Voorburg

Midden-Delfland

Pijnacker- Nootdorp

Rijswijk

Voorschoten

Wassenaar

Westland

ZoetermeerBijzondere kosten

Heb je een plaatsing in het kader van een Jeugdbeschermingsmaatregel (tot 18 jaar)? 

En maak je kosten voor een pleegkind die niet onder de pleegvergoeding vallen? Dan kan Jeugdformaat een extra toeslag toekennen. Het gaat hier om ‘bijzondere kosten’, waarvoor je geen beroep kunt doen op andere regelingen. Je kunt deze kosten declareren via een formulier achter de inlog. 

Voor pleegkinderen met een kinderbeschermingsmaatregel (Voogdij/OTS) en pleegkinderen onder pleegoudervoogdij geldt voor de overheid een bijzondere onderhoudsplicht die pleegouders in staat stelt deze pleegkinderen adequaat te verzorgen en op te voeden.

Deze maatregelen komen automatisch te vervallen als de jongere de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Dit betekent dan ook dat pleegouders geen aanspraak meer kunnen doen op de vergoeding bijzonder kosten van hun pleegkind ( tussen de 18-21jaar).

Lees in deze uitgebreide toelichting welke mogelijkheden er precies zijn. In alle gevallen geldt dat je moet aantonen dat je de onkosten niet uit het basisbedrag kunt betalen. Kosten die samenhangen met de hoogte van je levensstandaard (of die van een pleegkind) worden niet gezien als bijzondere kosten. 

Voorbeelden van bijzondere kosten zijn: incidentele hoge medische kosten, reiskosten in verband met een omgangsregeling waarvoor het basisbedrag niet toereikend is en/of kosten voor een aanvullende verzekering. 

Alle schoolkosten die verplicht zijn worden vergoed door Jeugdformaat tot €200,00 (een bewijs van school moet als bijlage meegezonden worden). Voor kosten daarboven dien je eerst toestemming te vragen aan je pleegzorgbegeleider.

Toeslagen

Jeugdformaat kan in een aantal situaties en voor een bepaalde periode extra toeslagen toekennen aan een pleeggezin. Het gaat hier om noodzakelijke kosten, waarvoor je geen beroep kunt doen op andere regelingen. Je kunt per pleegkind slechts éénmaal toeslag ontvangen, ongeacht of er van meerdere situaties sprake is. Jouw pleegzorgbegeleider kan de toeslag aanvragen bij de directie van Jeugdformaat. In alle gevallen geldt dat je moet aantonen dat je de onkosten niet uit het basisbedrag kunt betalen.

Maak gebruik van ons declaratieformulier achter de inlog knop op deze website.

Pleegouders hebben dezelfde rechten als eigen ouders wat betreft de toeslag kinderopvang. De kinderopvangtoeslag wordt door de belastingdienst uitbetaald. De toeslag geldt voor kinderdagverblijven en voor erkende buitenschoolse opvang. Kosten van de peuterspeelzaal zijn onderdeel van de pleegvergoeding en worden niet vergoed.

De toeslag geldt voor kinderdagverblijven en voor erkende buitenschoolse opvang.
De voorwaarden zijn:
• Pleegouders ontvangen een pleegvergoeding.
• Het pleegkind staat op het adres van de pleegouders ingeschreven.
• Pleegouders betalen de kinderopvang zelf.
• Het pleegkind gaat nog niet naar het voortgezet onderwijs.
Kosten voor de peuterspeelzaal zijn onderdeel van de pleegvergoeding en worden niet vergoed.

Meer informatie www.belastingdienst.nl.

Ook bij pleegzorg kan een baby aangewezen zijn op kraamzorg. Kraamzorg wordt maximaal tien dagen verleend. Het moet gaan om de verzorging in de kraamperiode aansluitend op de geboorte.De dagen dat de baby in het ziekenhuis heeft gelegen, worden verrekend. De kraamzorg kan bij de zorgverzekeraar worden aangevraagd. De indicatie voor kraamzorg kan lager uitvallen, omdat de pleegmoeder zelf geen verzorging nodig heeft, of hoger als de baby extra zorg vraagt.

Om kindgebonden budget te krijgen, moet je (en je eventuele toeslagpartner) aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het maakt voor het kindgebonden budget niet uit of een kind uw eigen kind is, een stiefkind, of een pleeg- of adoptiekind. Voor pleegkinderen gelden wel aanvullende regels. Je kunt het kindgebonden budget aanvragen via mijn toeslagen bij de belastingdienst.