Niet tevreden over de samenwerking met Jeugdformaat?

Soms ontstaat er een verschil van inzicht of een probleem in de samenwerking met Jeugdformaat. Misschien heb je een andere mening dan de pleegzorgbegeleider, of heb je het gevoel dat jouw kant niet goed gehoord wordt. 

Wat kun je doen in zo'n situatie? Je leest het hieronder.


Wij raden je aan eerst het gesprek aan te gaan met de betrokken hulpverlener. Kom je er samen niet uit, neem dan contact op met zijn of haar leidinggevende. Zij doen hun best een snelle en prettige oplossing te vinden.

In samenspraak met onze Pleegouderraad bieden wij in deze situaties de ondersteuning aan van een onafhankelijk persoon: de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon adviseert en helpt je om jouw kant van verhaal zo goed mogelijk te laten horen en biedt een luisterend oor.

Wanneer kun je bij de vertrouwenspersoon terecht?

  • Je zoekt een onafhankelijk luisterend oor met wie je over de situatie kunt praten
  • Je vindt het fijn als er iemand met je meegaat bij een gesprek met de organisatie
  • Je wilt graag advies over hoe je het beste het gesprek aan kunt gaan, zodat jouw verhaal goed gehoord wordt.
  • Je vindt het fijn als er iemand met je meegaat bij een gesprek met de organisatie

Lees hier meer over wie de vertrouwenspersonen zijn, wat zij precies doen en hoe je hen kunt bereiken.

We hopen natuurlijk dat het niet zover komt. Maar als je niet tevreden bent over de uitkomst van je overleg met de hulpverlener en de teamleider, dan kun je als pleegouder besluiten een officiële klacht in te dienen over Jeugdformaat bij de Klachtencommissie Jeugdzorg.  

Een klacht indienen bij de klachtencommissie doe je zo:

  • Je schrijft een mail of brief 
  • Hierin leg je uit wat jouw klacht is.
  • Vertel duidelijk over wie de klacht gaat en wat er precies is gebeurd.
  • De mail stuur je naar klachtencommissiejeugdzorgzh@gmail.com. Een brief stuur je naar Secretariaat klachtencommissie, Postbus 258, 3000 AG Rotterdam.

Binnen twee weken ontvang je een ontvangstbevestiging.
Hierin lees je of jouw klacht in behandeling wordt genomen. Ook degene over wie de klacht gaat wordt op de hoogte gebracht. Op het moment dat de klachtencommissie de klacht gaat behandelen, word jij gevraagd je klacht mondeling toe te lichten aan de klachtencommissie.

Afhandeling van een klacht
Binnen twee maanden nadat de klachtencommissie de klacht heeft ontvangen, krijg je een brief waarin staat of zij het met jouw klacht eens zijn.Ook lees je in de brief mogelijke oplossingen voor het probleem. Deze brief wordt ook gestuurd aan degene over wie de klacht gaat en aan de directie van Jeugdformaat.

Je krijgt zo snel mogelijk een reactie op jouw klacht. Omdat er vaak meer mensen bij betrokken zijn, kan dit 4 weken duren. Je krijgt dan een brief van de directie van Jeugdformaat. Zij laten je weten wat er met jouw klacht gedaan wordt.

Een klacht wordt niet altijd in behandeling genomen. Als jouw klacht niet wordt behandeld dan wordt dat door de klachtencommissie dit aan je uitgelegd. Een klacht indienen is kosteloos.

Hulp nodig bij je klacht?
Heb je hulp nodig bij het indienen van jouw klacht? Vraag dan gratis hulp aan een vertrouwenspersoon van het Jeugdstem. De mensen van Jeugdstem werken niet voor Jeugdformaat. Heb je moeite met het schrijven van een mail of brief? Een vertrouwenspersoon van Jeugdstem kan jou hierbij helpen. Neem contact op met het Jeugdstem: 088 – 555 1000, of chat via de website: Jeugdstem.  

Onze pleegzorgbegeleiders zijn volgens de landelijke geldende (wettelijke) regels ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Je kunt daarom – als je ontevreden bent over het beroepsmatig handelen van je begeleider – ervoor kiezen een klacht in te dienen bij het college van toezicht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Het tuchtcollege bekijkt dan aan de hand van de professionele standaarden (geldende voorschriften, beroepscode, richtlijnen en veldnormen) of de medewerker juist heeft gehandeld. Kijk voor meer informatie over het tuchtrecht op skjeugd.nl en lees de brochure Klacht- en tuchtrecht.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.